صنوف

  • ساماندهی صنوف مزاحم و آلاینده در شهرک های صنعتی

    ساماندهی صنوف مزاحم و آلاینده در شهرک های صنعتی

    شهرداری زاهدان مربوط به استان سیستان و بلوچستان ساماندهی صنوف مزاحم و آلاینده در شهرک های صنعتی ساماندهی صنوف مزاحم و آلاینده در شهرک های صنعتی اولین جلسه کارگروه اجرایی بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، در راستای هماهنگی های اولیه با شرکت شهرکهای صنعتی زاهدان در محل سازمان ساماندهی مشاغل شهری برگزار گردید.